Wedstrijdreglement

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die RV-food, met adres te Diamantstraat 8/287, 2200 Herentals, organiseert.

1. RV-food organiseert verschillende wedstrijden, waarbij binnen een bepaalde periode bepaalde prijzen gewonnen kunnen worden. De wedstrijden veronderstellen doorgaans een deelname via website, email, sociale media.

2. RV-food kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van RV-food om, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of de wedstrijd of de prijs wordt aangepast of wordt geannuleerd.

5. Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie,…) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.


De geldige deelnemers komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld en/of door trekking bepaald wie uiteindelijk een prijs wint.

6. RV-food’s personeelsleden, RV-food’s bedrijfsleiders en partijen (en desgevallend hun personeelsleden/bedrijfsleiders) waar RV-food op zelfstandige basis mee samenwerkt voor een bepaalde wedstrijd mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd. De gezinsleden en familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen zijn ook uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.

7. Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaandelijke toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. RV-food houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren te controleren evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door RV-food opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

8. In de privacy verklaring wordt uiteengezet op welke manier RV-food de persoonsgegevens van deelnemers zal verwerken.

9. De winnaar gaat ermee akkoord dat zijn/ haar naam vermeld wordt in/ op de communicatiekanalen van RV-food (bv. websites, emails, …).

De winnaar verleent RV-food de toestemming haar/ zijn afbeelding, stem en naam te gebruiken met het oog op de vervaardiging en de exploitatie van foto’s en video’s hiervan. Het gaat om het vastleggen van haar/ zijn afbeelding, stem en naam in de opname van foto’s en video’s, deze opname uit te zenden, van deze opname en/of uitzending reproducties te maken en de reproducties en uitzending op hun beurt verder te exploiteren, al dan niet door derden, met inbegrip van promotioneel gebruik.”

10. Elke deelnemer verleent RV-food de toestemming haar foto’s en video’s mee te delen aan het publiek via websites, sociale media, e-mails, deze opnames op eender welke manier uit te zenden, van deze opname en/of uitzending reproducties te maken en de reproducties en uitzending op hun beurt verder te exploiteren, al dan niet door derden, met inbegrip van commercieel en promotioneel gebruik.

11. RV-food is eveneens niet verantwoordelijk voor enige schade die een winnaar oploopt en/ of veroorzaakt, indien deze winnaar zich bv. verplaatst naar een activiteit, die de prijs van een bepaalde wedstrijd vormt.

12. RV-food verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. RV-food kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs.

13. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar van een wedstrijd en is dus niet overdraagbaar (met inbegrip van enige verkoop) aan andere personen.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. B.T.W. en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

14. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege RV-food.

15. Tijdens de periode van een bepaalde wedstrijd kan een deelnemer maar één maal deelnemen en dus ook maximaal één maal winnen in het kader van deze bepaalde wedstrijd.

16. Indien een prijs niet meer leverbaar is, kan deze vervangen worden door een prijs van dezelfde of een hogere waarde. De winnaars worden hiervan op de hoogte gesteld.

17. Indien een prijs verstuurd wordt, is RV-food niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of derde partijen of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd, kan RV-food eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

18. Winnaars krijgen bericht dat zij een prijs hebben gewonnen via een brief/ email, via persoonlijk telefonisch contact, via SMS of op een andere wijze, dit alles afhankelijk van het soort wedstrijd. De winnaars kunnen ook bekend gemaakt worden op de website. Indien een winnaar voor een bepaald tijdstip, aangegeven in het bericht, RV-food moet contacteren om zijn/ haar gegevens (naam en thuisadres) door te geven, krijgen ze de prijs pas toegestuurd/ bezorgd indien hij/ zij RV-food tijdig contacteert.

19. Alle prijzen worden aan de winnaars bezorgd zo snel mogelijk na bekendmaking van de winnaars. Dit kan echter wel een zekere vertraging oplopen,  buiten de wil van RV-food om.

20. Voor vragen over de wedstrijd als dusdanig kan de deelnemer op eigen kosten tijdens de kantooruren contact opnemen met RV-food op 014 75 23 40, met dien verstande dat er nooit wedstrijdvragen telefonisch worden meegedeeld.

22. RV-food kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.

23. Alle betwistingen dienen binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan RV-food, Diamantstraat 8/287, 2200 Herentals, tegen wiens beslissingen geen verhaal of beroep bestaat.

24. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de volledige aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.